Розписка може бути

Содержание

Розписка

Розписка може бути

Доручення

Особливості роботи з офіційними документами

Доручення – це документ, який організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб’єкта, дії доручення поділяються на:

· особисті (особа доручає особі);

· офіційні (установа доручає особі чи установі);

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

· Назва виду документа.

· Текст.

· Дата.

· Підпис особи, яка склала доручення.

· Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Реквізити офіційного доручення:

· Штамп.

· Номер.

· Дата.

· Назва виду документу.

· Текст.

· Зразок підпису особи, якій видано доручення.

· Підпис керівника установи.

· Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

· прізвище, ім’я, по-батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення;

· прізвище, ім’я, по-батькові, посада особи, якій видається доручення;

· назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

· напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;

· термін дії доручення;

· назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Розписка – це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі і отримання документів, товарів, грошей.

Реквізити розписки:

· Назва виду документа;

· Текст, що містить: прізвище, ім’я, по-батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей; прізвище, ім’я, по-батькові та посада особи, яка передала цінності; у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами); відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності; підстава передачі і отримання цінності;

· Дата;

· Підпис особи, яка отримала цінності;

· Завірення підпису (у приватній розписці).

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.
Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Діє принцип свободи заповіту. Він означає, що заповідач має право заповідати належне йому майно будь-якій особі. Форма заповіту — заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складання. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо особа не може особисто підписати заповіт, він підписується відповідно до ч.4 ст.207 ЦК. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у ст.ст.1251-1252 ЦК (ст.1247 ЦК). У ст.1248 ЦК передбачене посвідчення заповіту нотаріусом. Останній посвідчує заповіт, який написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний вголос заповідачем і підписаний ним. Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, його посвідчення повинно відбуватися при свідках. Деякі особливості встановлені у ст. 1249 ЦК для посвідчення нотаріусом секретних заповітів. Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Особа, яка склала секретний заповіт, подає його у заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача. Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує. Одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус призначає день оголошення змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім’ї та родичів спадкодавця, якщо місце проживання останніх йому відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації. У присутності заінтересованих осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. У протоколі записується весь зміст заповіту. У передбачених ст.ст.1251-1252 ЦК випадках замість посвідчення нотаріусом можливе посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування або іншою посадовою, службовою особою. Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою, службовою особою відповідного органу місцевого самоврядування. Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, Іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів. Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений його капітаном. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений її начальником. Заповіт військовослужбовця, а у пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт працівника, члена їх сімей і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу. ЗАПОВІТ   м. ____________________________ _______________________________ (дата, час)   Я, _______________________________, народилася «___» ____________ ____ р. в м. ______________, мешкаю за адресою: _________________________, буд. ___, кв. ___ на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: все моє майно, де б воно не знаходилося і з чого б воно не складалося і взагалі все те, на що я за законом матиму право і що буде належати мені на момент смерті, заповідаю _____________________________, «___» ____________ ____ р. народження. Зміст ст. ст. 1241, 1254 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено. Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах Першої _______________ державної нотаріальної контори, а другий, викладений на нотаріальному бланку N ___, серія ____ – виданий заповідачу. (Місце для власноручного напису заповідача: Мною, гр. ___________________________, текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано)     Підпис: _____________ /____________________________/   Місто ________________, «___» ____________ ____ р. Цей заповіт посвідчено мною, ____________________________, державним нотаріусом Першої __________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. _________________________________ у моїй присутності. Особу заповідача встановлено, його дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за N ________ Стягнуто державного мита ________ Державний нотаріус ______________ ___________________

Источник: https://studopedia.su/5_27493_rozpiska.html

Что такое расписка? Юридическая сила расписки

Розписка може бути

      Любой человек может оказаться перед выбором: поверить «на слово» или заручиться письменным доказательством на выдачу денег в долг. Независимо от того, на какие цели и кому потребовались от Вас деньги, отдавать их нужно исключительно по расписке. Это нужно для того, чтобы в случае отказа от погашения долга Вы могли предъявить заёмщику претензию.

Расписка является односторонним документом, гарантирующим возврат денег и отсутствие претензий. Документ удостоверяет определённые действия между гражданами, выявляя возникновение или окончание административно — правовых обязательств.

Согласно ГК РФ определены случаи, когда необходима расписка, вот наиболее частые из них:

 • выдача денег в долг;
 • расчёт за товар;
 • купля — продажа недвижимости;
 • расчёт за услуги и аренду.

Зачем нужна расписка

Расписка о получении денег требуется при любой сделке. Даже если соглашение оформлено письменно, факт получения денег лучше также зафиксировать. При заключении договора возникают взаимные права и обязательства. Однако даже составленный по всем правилам документ не дает гарантии завершения сделки и получения всей суммы денег, указанной в нём.

Подписи контрагентов свидетельствуют всего лишь о заключении сделки, но не об исполнении договорных обязательств. Подтвердить исполнение обязательств может только платёжный документ – чек, ордер, денежная расписка, квитанция и т.д.

Очень часто при составлении договора купли — продажи недвижимости стороны обсуждают внесение аванса. Данное действие рекомендуется зафиксировать при помощи составления расписки с подписями сторон. Заверять данный документ у нотариуса нет необходимости.

Расписка – это легитимный самостоятельный документ, и ни один нотариус не добавит ему значимости. Следует учесть, что копия расписки не имеет юридической силы. Действителен только оригинал, который должен храниться в надёжном месте.

расписки

Общая структура документа содержит паспортные данные участников сделки, размер займа, который прописывается цифрами и буквами. Следует указать, за что были выданы или внесены денежные средства, а также отсутствие претензий со стороны получателя денежных средств.

Скачать расписку образец для разных целей можно в интернете. Бланк документа заполняется от руки в произвольном виде на обычном листе бумаги. Разрешается распечатать расписку на компьютере для особых случаев. Нередко при возникновении разногласий может понадобиться проведение графологической экспертизы.

Правила составления расписки

Важно знать, что расписку всегда составляет человек, который принимает деньги. Граждане, у которых на данный момент нет возможности получить деньги лично, оформляют представительство.

В этом случае в документе следует указать, что определённая сумма денег принята или передана по доверенности. Рекомендуется прописать в расписке дату и место передачи денег.

Также можно указать номер документа и прочие важные параметры.

Документ следует заполнять шариковой ручкой с синими чернилами, так как гель может смазываться. Исправления, помарки, перечеркивания недопустимы. Фактически допускается рядом с исправлением сделать запись «исправление верно», и заверить её подписями сторон. Но лучшим решением будет составление документа заново на чистом листе бумаги.

Некоторые заимодавцы заручаются поддержкой свидетелей, выдавая деньги под расписку в крупной сумме. В документ вносятся их ФИО, паспортные данные и место жительства.

Если речь идёт о возврате, это тоже нужно оформить документально для подтверждения отсутствия претензий со стороны кредитора. Существует два способа. Первый – отметка о том, что средства были отданы обратно, указывается под распиской.

Второй вариант – возвращение расписки должнику, который обязан её уничтожить в присутствии заёмщика.

Рекомендуется сверить подписи с автографами в паспортах участников. Перед передачей денег следует убедиться в том, что заёмщик или кредитор имеет право на их получение.

Если оформляется займ, следует указать время возврата денег в полном размере или с начислением процентной ставки. Не всегда требуется указывать место и время составления расписки. Однако не помешает указать в документе реквизиты договора, на основании которого осуществляется передача денег.

В каких случаях может потребоваться судебное разбирательство

Денежная расписка, составленная от руки, имеет юридическую силу. Лучше всего составлять 2 расписки для каждой из сторон сделки, чтобы оба участника имели подтверждение передачи или получения денежных средств.

В любом случае, когда заёмщик не спешит возвращать займ под расписку в установленный срок или вообще отказывается это делать, потребуется судебное разбирательство. Рекомендуется не спешить в данной ситуации, а для начала направить должнику письмо с требованием вернуть долг.

Только после этого, по истечении недельного срока, можно подавать иск в суд. Обращение к профессиональному юристу поможет грамотно составить исковое заявление и получить нужные рекомендации к дальнейшим действиям.

Имейте в виду, что срок исковой давности составляет 36 месяцев с момента истечения периода возврата средств. Если Вы подадите иск после истечения этого срока, Вам будет отказано в приёме заявления.

Рекомендации по корректному составлению расписки

 1. Указывайте полные паспортные данные сторон. Недостаточно указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения.
 2. Если планируется передача крупной суммы, следует прикрепить копии паспортов.
 3. Сумма займа должна быть указана в рублях цифрами и прописью.
 4. Укажите точную дату и время возврата денежных средств, если это долговая расписка.

 5. Для подтверждения оплаты услуги или товара обязательно укажите объект договора в расписке на получение денег.
 6. Под документом должны стоять подписи с расшифровкой.
 7. При составлении расписки избегайте расплывчатых формулировок. Пишите чётко, за что были получены деньги, и какой документ при этом был составлен.

 8. Укажите тип сделки, номер и название договора.

Сфера применения расписки

Расписка от частного лица предусмотрена гражданским законодательством для подтверждения заключения договоров займа и хранения, оплаты чека. Также составление расписки необходимо в любых сделках для подтверждения передачи денег или материальных ценностей.

Долговая расписка используется во взаимоотношениях между физическими лицами. При расчётах с участием юридических лиц используются другие подтверждающие оплату документы – платёжное поручение, ордеры, квитанции и т.д.

В ГК РФ не предусмотрен запрет на оформление расписок в коммерческих отношениях между юридическими лицами и гражданами, но в большинстве подобных случаев документ утрачивает смысл, так как юридические лица обязаны все движения денежных средств отображать в бухгалтерской документации. Это и является доказательством соблюдения взаимных обязательств.

Рекомендуется составлять письменную расписку между физическими лицами при передаче денежных средств на сумму от 10000 руб. Эти условия установлены с 1 июня 2018 года.

Договоры купли — продажи недвижимости, дарения, аренда жилья, приобретение или продажа автомобиля требуют нотариального заверения в целях безопасности. Для обеспечения прозрачности финансовых отношений следует все платежи оформлять письменно, рассчитывая на защиту своих прав в суде в случае обмана или мошенничества.

Источник: https://mosad.online/chto-takoe-raspiska-i-dlya-chego-nuzhna/

Пишемо розписку правильно. Основні нюанси і обов’язкові пункти в розписці

Розписка може бути

Почнемо з того, що це взагалі таке. Розписка – це документ, в якому міститься зобов’язальний текст про домовленості в передачі чого-небудь (майна, коштів і т.д.) на певний термін, з подальшим поверненням.

Іншими словами, розписка є борговим документом за підписом, який підтверджує факт отримання чогось.

Так як поняття і становить розписки не закріплено в законодавстві, тому і виникає багато питань типу, як правильно написати розписку і чи має вона юридичну силу.

Види розписок

Даний документ буває декількох видів. Залежить від мети написання. Найпоширеніші види розписок в Україні:

Розписка про отримання коштів (складається в разі передачі одного боку певної суми грошей другій стороні);

Розписка про отримання документів (складається коли одна сторона передає документи іншій стороні)

Розписка про отримання аліментів (як підтвердження виплати аліментів на дитину)

Розписка про відсутність претензій (як підтвердження відсутності претензій до сторони, яка завдала шкоди).

Навіщо писати розписку і в яких випадках вона потрібна

Уявімо ситуацію, ви звертаєтеся за кредитом в банк або мікрофінансову організацію, там, як підтвердження законності угоди, ви підписуєте кредитний договір. Коли берете гроші в борг у фізичної особи, тоді необхідно написати розписку.

Навіщо писати боргову розписку

Якщо позичальник, нехай один, бере у Вас невелику суму в борг і поверне з зарплати, можна обійтися і без розписки.

Але якщо Ви збираєтеся давати в борг велику суму грошей на довгострокові цілі і позичальник з сумнівною репутацією або погана боргова історія, тоді варто задуматися про страхування своїх фінансів і гарантії їх повернення на законній основі. Будьте впевнені, що Ваші гроші повернуть в зазначений час!

Розписка дає гарантії, що:

 • З Вас, як позичальника, не потребуватимуть зайвих грошей;
 • Чи не скоротять терміни виплати боргу;
 • Чи не повісять чужий кредит.

Юридична сила розписки

Розписка має повну юридичну силу, якщо вона написана власноруч або роздрукована з урахуванням всіх правил і необхідної інформації. Найголовніше в розписці, хто, кому і що позичив. Ви навіть можете пред’являти її в суді, як юридичний документ.

Розписка може бути завірена нотаріусом, але це не є обов’язковим. Звичайно, найкраще, якщо ви складете офіційну розписку і нотаріально завірите. Завдяки їй буде легше довести справжність розписки і осіб, які її складали.

Але і просто рукописна розписка має повну юридичну силу. Найкраще, коли позичальник власноруч складе розписку від початку до підпису. Так як в разі чого, в суді буде легше підтвердити справжність і авторство документа.

Більш докладно сьогодні розглянемо боргову розписку.

Що писати в борговій розписці?

Щоб розписка дійсно принесла користь, вважалася офіційному документів, а не просто папірцем, необхідно, щоб вона була правильно складена.

Поширені помилки в складанні розписки

Особисті дані Вказувати тільки ПІБ займодателя і боржника
Факт отримання грошей“Я домовився про позику грошової суми в розмірі 25 000 грн” Ця фраза не доводить, що гроші були отримані
Мета отримання грошей, термін і умови повернення «Я отримав 25 000 грн»
Зовнішній вигляд розпискиЄ виправлення в тексті, що дає привід для сумнівів у достовірності інформації

Зверніть увагу на наступні пункти, які рекомендуємо Вам прописати в розписці, щоб документ був правильно складений і мав юридичну силу.

 1. Назва документа. Слово-назва «РОЗПИСКА». Повинно бути на самому початку і посередині документа.
 2. Інформація про кредитодавця і боржнику, особисті та паспортні дані. Необхідно прописати ПІБ, серію і номер паспорта, дата народження, ким і де видано паспорт, місце реєстрації та місце проживання, ідентифікаційний номер платника податків першої та другої сторони.
 3. Сума позики. В даному пункті важливо (!) Прописати суму позики в цифрах і прописом, щоб виключити можливість виправлення. Якщо борг береться у валюті, рекомендуємо прописати за яким курсом на момент видачі позики і в двох валютах (національна гривня та іноземна валюта).
 4. Термін повернення і відсотки, якщо такі передбачені. Необхідно вказати точну дату, коли позичальник зобов’язаний повернути кошти. Можна також вказати відсотки і пеню, в разі несвоєчасного погашення боргу. Якщо в розписці не вказано дату повернення коштів, тоді вважається, що боржник зобов’язаний повернути борг протягом 30 календарних днів, після пред’явлення йому письмової вимоги повернення коштів.
 5. Дата і факт передачі грошей. Необхідно прописати, що дана розписка підтверджує факт отримання коштів в момент її підписання позичальником. Приклад, «мною, ПІБ, була отримана сума в розмірі (сума і валюта) в борг». Даним пунктом ви підтверджуєте, що розписка про позику не просто написана, але і грошова сума дійсно була отримана.
 6. Мета отримання грошей. Це важливий момент, тому що позичальник може заявити, що гроші були дані в комерційних цілях, а вони поверненню не підлягають. Тому пропишіть «гроші дано в борг на (мета)».
 7. Дата складання розписки і підпис позичальника з розшифровкою або прізвищем.

Правильно складена розписка дає впевненості кредитору в поверненні коштів позичальником і його відповідальності.

Приклад боргової розписки

Строгих вимог до дотримання перерахованих вище пунктів немає. Саме з цього, якщо ви шукали приклад розписки, дані можуть не сходитися. Для зразка надаємо Вам приблизний варіант.

Розписка

Я, Злотов Володимир Миколайович, паспорт КА 123456, виданий 25 листопада 1994 року, Подільським РВ ГУМВС міста Києва, прописаний – м.Київ, вул. Златоустівська, д. 26, кв.

78, ідентифікаційний код No123456789, беру в борг у громадянина Веремейко Сергія Павловича паспорт АЛЕ 123456, виданий 09 березня 1990 року, Голосіївським РВ ГУМВС міста Києва, прописаний – м.Київ, пр. Науки, д. 106, кв.

7, ідентифікаційний код 123456789 – 50, 000 гривень (п’ятдесят тисяч гривень) терміном на 1 (один) рік, під 3 (три)% річних. Зобов’язуюся повернути борг до 30.12.2019 р

Гроші були отримані в повному обсязі при підписанні розписки.

Розписка написана мною власноруч.

Злотов Володимир Миколайович                                        м. Київ

(підпис позичальника)                                                       17 серпня 2019 року

При передачі грошей були присутні свідки:

Я, Колосова Марина Петрівна, паспорт АГ 123456, виданий 27 липня 1987 р Дарницьким РВ ГУМВС міста Київ, прописана – м Бориспіль, вул. Київська, д. 15, ідентифікаційний код 123456789, підтверджую факт передачі грошей і свідчу про добровільне написанні без примусу.

Колосова Марина Петрівна (підпис свідка)

Нюанси й тонкощі написання розписки

 1. Свідки. Вони не є обов’язковими, але можуть Вам якщо дійде до суду. У процесі складання розписки повинен власноруч вказати ПІБ, паспортні дані та ідентифікаційного коду, і що той чи так були присутні при передачі грошей і написанні розписки.
 2. Розписка може бути складена російською або українською мовою. Перевагу віддавайте українському.
 3. Термін дії розписки обмежений трьома роками. Але є винятки.
 4. Рекомендується складати розписку в двох примірниках і підписати.
 5. Друковану версію розписки бажано нотаріально завірити, а ще важливо щоб підпис і прізвище позичальника були написані від руки.
 6. При складанні розписки порівняйте підпису позичальника на документі і в паспорті. Вони повинні збігатися.
 7. Для більшої гарантії прикріпіть до свого екземпляру документа копії паспорта та коду позичальника.

Складайте розписку за нашими рекомендаціями і відчувайте себе більш впевненими, що гроші Вам повернуть в термін. Юристи нашої компанії Євро Стандарт допоможуть Вам на всіх етапах угоди кредиту під заставу, включаючи розписку при її необхідності та підписання всіх документів.

Нагадаємо, що ви можете отримати гроші під заставу авто в Києві та області, звернувшись в автоломбард Euro Standard.

Низькі відсотки гарантовані! Оформляйте кредит під заставу авто з правом водіння і керуйте своїм транспортним засобом.

Можливість отримати 90% від вартості автомобіля і бескінечно пролонгувати угоду, роблять ломбард авто Euro Standard лідером на ринку автокредитів.

Марина Львовская

Нужно составить расписку? Сделай это правильно! Правильное написание документа расписки и все нюансы. Расписка о получении денег.{:}{:uk}Потрібно скласти розписку? Зроби це правильно! Правильне…”,”word_count”:1070,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: https://xn--80abidqjfxvx.com.ua/uk/blog/stati/pishem-raspisku/

Какие расписки имеют юридическую силу

Розписка може бути

В жизни могут случиться разные непредвиденные ситуации.

Если вашему другу, знакомому или родному человеку понадобится финансовая помощь, вы можете составить расписку, которая потом станет вашим надежным гарантом в возвращении денежных средств.

Но важно не упустить тот факт, что подобный документ поможет взыскать с должника деньги, а также выступить неопровержимым доказательством в ходе более серьёзного разбирательства, если соблюдать несколько простых правил.

Эта статья расскажет о принципах составления таких бумаг, а также о том, имеет ли расписка юридическую силу в суде, как правильно оформить ее, чтобы быть на 100% уверенным в своей защищенности. 

Что такое расписка: разбираемся с понятием

Рассматриваемый документ представляет собой свидетельство, в котором говорится о взаимодействии нескольких лиц. Их деятельность может сводиться к работе в различных сферах. Выделяют несколько разновидностей расписок.

Среди них:

 1. Составленное соглашение, подтверждающее уплату алиментов родителю, с которым остался несовершеннолетний ребенок после бракоразводного процесса.
 2. Самый распространенный вид расписки – долговая. Она свидетельствует о том, что займодавец передал определенную сумму и имеет право на ее возвращение в оговоренный заранее срок.
 3. В случаях, когда заемщик получает в свое распоряжение важные документы на некоторое время, имеет место на возвращение ценных бумаг.
 4. Иногда также составляют акт о том, что у лица, которому нанесен физический или моральный ущерб, не имеется претензий к обвиняемому.

Когда бумага написана, она остается у займодавца до того момента, пока не будут возвращены средства.

Является ли расписка юридическим документом: вносим ясность в серьёзный вопрос

Согласно ГПК РФ письменным доказательством могут выступать различные документы, акты, договоры, материалы, которые имеют непосредственное отношение к делу. Представлено оно может быть не только в рукописной форме, но также и в цифровой.

Является ли расписка доказательством в суде? Она представляет собой обязательство вернуть отданное, потому при разбирательстве обязаны рассмотреть это в качестве улики.

Документы в суд необходимо приносить подлинные, либо заверенные нотариально копии. Подлинник также может потребоваться, если предоставленные должником и кредитором копии отличаются по своему содержанию.

На всякий случай, заверить нотариально документ будет всегда к месту, особенно если сумма, о которой идет речь, достаточно большая. Отвечая на вопрос, является ли расписка, не заверенная нотариусом, документом, можно с уверенностью сказать утвердительно.

Составление расписки, имеющей юридическую силу

Чтобы быть уверенным в том, что долг вам отдадут, необходимо составить бумаги правильно. Поэтому важно руководствоваться основными правилами, при которых юридическая сила документа в получении денег будет работать. Нужно иметь в виду следующее:

 • Составлять (если пишется от руки) текст должен тот, кто получает заемные средства или же ценные бумаги. Проследите, чтобы почерк был понятным. Тогда на суде вы легко сможете доказать причастность заемщика к этому документу, когда вы проведете экспертизу.
 • Обязательно нужно указать настоящие ФИО лиц, составляющих этот документ. В противном случае, если будут имена указаны не полностью или же вместо них будут написаны прозвища, клички – в данном варианте расписка не является юридическим документом
 • Какая расписка будет действительна без паспортных данных заемщика? Правильно, никакая. Он обязан указать их, чтобы избежать путаницы с именами – может объявиться полный тезка. Человеку, предоставляющему денежные средства взаймы, писать серию и номер паспорта не обязательно. Важно, чтобы это точно сделал будущий должник.
 • На всякий случай, чтобы облегчить поиски заемщика, необходимо указать адрес фактического проживания и регистрацию по паспорту. Можно обеих сторон.
 • Все условия возвращения займа должны быть оговорены заранее и прописаны в этом документе. Иначе они не будут иметь силы в суде. Также одним их обязательных пунктов стоит указать дату возвращения долга.
 • Во избежание двусмысленного прочтения пунктов выражайтесь четко и ясно. Если дело дойдет до суда, это будет весомым преимуществом.
 • После подписания документа сверьтесь с паспортом – в суде должник в качестве доказательства своей невиновности может сослаться на якобы поддельную подпись.

Заверяет ли нотариус расписку в получении денег? Не обязательно. Это по желанию.

Обратите внимание

Гарантом возвращения денег кредитору, даже если придется обратиться в органы правопорядка, может стать только правильно составленная расписка.

Нужно ли заверять расписку у нотариуса

По участию нотариальных органов в сделке выделяются:

 • оформленная без участия нотариуса.

Первый вариант не вызывает каких-либо сомнений – данный документ обязательно будет являться доказательством на суде. А что насчет второго? Закон может стать на защиту кредитора, он обязан рассмотреть и такие бумаги, но есть в данном случае и «подводные камни».

Узнав об этом, адвокат должника может сослаться на данный факт. Тогда для подтверждения подлинности этого документа вам придется проводить экспертизу по почерку, которая уверит суд в вашей правоте. Запомните: нотариально заверенный договор является вашим спокойствием.

Нужно ли заверять расписку? На это вопрос можно ответить полностью утвердительно, когда речь идет о большой сумме денег. Так вы точно обезопасите себя от лишних расходов.

Рукописная расписка: имеет ли юридическую силу

Бывают разные обстоятельства в жизни, а потому бумага не всегда может быть отпечатана на принтере, чаще всего она составляется по старинке – синей шариковой на альбомном листе бумаги. Является ли подобный договор юридическим документом?

Наш закон не обязан составлять подобного рода сделки в цифровом виде и печатать их, а следовательно можно абсолютно спокойно обсудить условия и записать их от руки.

Ну а когда дело дойдет до суда (в случае, если должник откажется возвращать займ или бесследно исчезнет в день возвращения финансовых средств), то данная бумага может вас выручить. Экспертиза не сможет установить подлинность почерка, если документ был распечатан.

Многие нотариусы советуют именно писать от руки подобного рода документы, чтобы впоследствии не возникало трудностей. Помните, что почерк может явиться важной уликой в судебном разбирательстве.

Лучше всего составлять бумаги именно синей шариковой ручкой. Договор, содержащий условия, написанные другими принадлежностями, может стать недействительным ввиду изнашивания материала или потемнения чернил.

Какие расписки нужно нотариально заверить

Вероятно, Вы задумаетесь о том, можно ли заверить расписку у нотариуса. Конечно, не только можно, а иногда и нужно. Это довольно быстро составляемая бумага ввиду своей простоты своих составных частей. Времени на ее создание уходит не так много, да и на нотариуса, как мы выяснили, можно не откладывать деньги.

Рассмотрев вопрос о юридической силе рукописной расписки, мы пришли к выводу, что такой случай судья может принять во внимание. Теперь обратимся к вариантам, когда подобный договор будет целесообразным и правомерным.

Обратите внимание, что многие документы требуют нотариального заверения.

Поэтому, имея дело с бумагой, в которой должник обязуется в обозначенный срок вернуть используемые деньги или ценные бумаги, нужно точно знать, в каком случае лучше перестраховаться и все-таки воспользоваться услугами нотариуса.

 • Если вы даете в долг – обязательно фиксируйте это на бумаге. Нотариально заверить стоит в том случае, когда сумма (если это деньги) составляет больше 10 МРОТ. Имейте в виду, что это повысит вероятность возвращения займа: договор обретет в глазах сторон официальный характер благодаря участию нотариальных органов.
 • Одним из случаев будет являться расписка о том, что кредитор вручил свои деньги. При составлении такого документа важно придерживаться правил и принципов, на которые мы ссылались выше.
 • Если при составлении договора оговариваются какие-то необходимые, серьезные для обеих сторон условия, то важность нотариального заверения увеличивается в разы.
 • Рассчитывать на защиту своих прав стоит и в том случае, когда документация составляется при съеме квартиры, дома или жилого помещения – так можно обезопасить себя от имеющих далеко не благие цели людей, сдающих данное жилье. Можете писать бумагу о передаче залога и нотариально ее заверять, лишним не будет.

Нужно ли оформлять расписку в присутствии нотариуса

Положения и статьи закона говорят о том, что острой необходимости при ответе на данный вопрос может и не возникнуть. Однако если бумаги были составлены в присутствии деятеля законодательной системы, то документ имеет свои несомненные плюсы.

 • Именно нотариус может точно вам сказать о правомерности совершаемого вами действия и имеет ли силу расписка.
 • Работник нотариальной конторы в суде может выступить свидетелем, указать на акт передачи должнику денежных средств, так как он является непосредственно присутствовавшим лицом при оформлении бумаг.
 • Имейте в виду, что отказаться выплачивать займ должник не может – это официальный документ, наложивший на него такую обязанность.

Интересно знать

Нотариально заверять расписку не обязательно, однако данная процедура имеет свои выгоды.

Необходимо понимать, что потратиться на услуги нотариуса, стоит, если вы хотите себя обезопасить и если вы не очень уверены в должнике. Да, это дополнительные траты, однако волноваться вы будете намного меньше.

Возможна и такая ситуация, когда оригинал составленного договора может оказаться утерянным. Потому на всякий случай у нотариуса стоит заверить и несколько копий. В противном случае вам или придется восстанавливать оригинал, или доказывать, что не заверенные копии имеют силу.

Действительна ли расписка, не заверенная нотариусом

Один из важных вопросов в оформлении расписки – действительна ли она без нотариуса? Является ли такой документ официальным? Можно ли предоставить это доказательство в суде? Ответ будет однозначно положительным, если документ был составлен грамотно и если это оригинал заключенной между сторонами сделки.

Необходимо только проследить правильность вписанных в документы данных, а также соответствие подписи паспорта с поставленной на бумаге.

Единственным отличием подобного договора от нотариально заверенного будет лишь то, что суд может потребовать дополнительных подтверждений с вашей стороны. Т. е. расписка, не заверенная нотариусом, имеет юридическую силу.

Таким образом, подведем небольшой итог данной статьи:

 1. Хоть написанная от руки, хоть напечатанная на принтере бумага с записями о долге, может явиться доказательством на суде.
 2. Можно нотариально не заверять свидетельство, но лучше обезопасить себя от мошенников.
 3. Важно соблюдать основные правила составления этого документа.

Источник: https://banki-dolgi.ru/articles/dolgi/kakie-raspiski-imeyut-yuridicheskuyu-silu.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.